Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

SLAMKA CONSULTING, s.r.o., IČ: 25846906, DIČ: CZ25846906 se sídlem Chelčického 10,702 00 Ostrava.

Kontaktní údaje:
E-mail: info@slamka.cz
Telefon: +420 733 357 718,
Internetová adresa: slamka.cz

(dále jen„prodávající“)**

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího afyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jakospotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné nainternetové adrese www.icea.cz (dále jen “prodávající“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylnáujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodníchpodmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o aplikaci a službách (dále jen “služby”), včetně uvedení cen jednotlivýchslužeb a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb na stránkáchaplikace. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všechsouvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsouzobrazovány na internetových stránkách prodávajícího. Toto ustanovení nevylučujesjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách prodávajícího jeinformativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohlednětohoto zboží.
 3. Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li seprodávající s kupujícím jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady natelefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, kterédo objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko“ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všechpovinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že seseznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení oobdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Totopotvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva jeuzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Přílohou smlouvy jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je vtakovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímuna jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo neboemail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 9. Na dárky​, které jsou poskytovány zdarma, ​nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele​. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Zákaznický účet

Kupující provádí objednávky služeb s registrací a se zákaznickým účtem

Platební podmínky a dodaní služby

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího – č. 374193783/0300, který je vedený u Československé obchodní banky.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. Služby budou zpřístupněny neprodleně po uhrazení faktury.4.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. Kupující nabývá vlastnické právo ke službám zaplacením celé kupní ceny za služby.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jakospotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí tři kalendářní měsíce ode dne uhrazenífaktury.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: – poskytování služeb, jestližebyly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem po uplynutí lhůty proodstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že vtakovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, – o dodávce zboží neboslužby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůliprodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, – vdalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení oodstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Instrukce pro odstoupení od smlouvy naleznete v sekci “Důležité dokumenty -odstoupení od smlouvy”.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud ještě nedošlo k dodávce zboží, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu převzal: – má službavlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, kteréprodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a nazákladě reklamy jimi prováděné, – se služba hodí k účelu, který pro její použitíprodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, – pokud má služba podstatnou vadu, -pokud nemůže službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,- při větším počtu vad.
 3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci případně i v sídle nebo místě podnikání.Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitýchpřípadech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřenápodle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamacevčetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů odedne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delšílhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy akupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace sepovažuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadnéhoplnění) prodávajícímu.
 5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vadyupravuje reklamační řád prodávajícího.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovatprostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou vtěchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci naemailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Českáobchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,internetová adresa: ​https://adr.coi.cz/cs​. Platformu pro řešení sporů on-linenacházející se na internetové adrese ​http://ec.europa.eu/consumers/odr​ je možnévyužít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: ​http://www.evropskyspotrebitel.cz​ je kontaktnímmístem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor naddodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Českérepubliky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pakstrany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovatnebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob doaplikace nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Kupující nesmí přivyužívání aplikace používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoza nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobámumožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebodalší součásti tvořící aplikaci a užívat aplikaci nebo její části či softwarové vybavenítakovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím velektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020